Top 1000 Most Common Words In Afrikaans

These are the top 1000 most common words used in everyday Afrikaans conversations.

Feel free to memorize them and enjoy learning new languages.

*Examples for every word will be added soon, keep learning:)

Download Pdf at end

NumberAfrikaansin English
1asas
2EkI
3syhis
4watthat
5hyhe
6waswas
7virfor
8opon
9isare
10metwith
11hullethey
12weesbe
13opat
14eenone
15hethave
16hierdiethis
17uitfrom
18deurby
19warmhot
20woordword
21maarbut
22watwhat
23sommigesome
24isis
25ditit
26jyyou
27ofor
28moeshad
29diethe
30vanof
31teto
32enand
33’na
34inin
35onswe
36kancan
37uitout
38anderother
39waswere
40watwhich
41doendo
42hultheir
43tydtime
44indienif
45salwill
46hoehow
47gesêsaid
48’nan
49elkeeach
50verteltell
51doendoes
52stelset
53driethree
54wilwant
55lugair
56goedwell
57ookalso
58speelplay
59kleinsmall
60eindeend
61sitput
62huishome
63leesread
64handhand
65haweport
66grootlarge
67spelspell
68voegadd
69selfseven
70landland
71hierhere
72moetmust
73grootbig
74hoëhigh
75sodanigesuch
76volgfollow
77Wetact
78Hoekomwhy
79vraask
80mansmen
81veranderingchange
82gegaanwent
83liglight
84soortkind
85afoff
86nodigneed
87huishouse
88prentjiepicture
89probeertry
90onsus
91weeragain
92dieranimal
93puntpoint
94mamother
95wêreldworld
96nabynear
97boubuild
98selfself
99aardeearth
100vaderfather
101enigeany
102nuwenew
103werkwork
104deelpart
105neemtake
106kryget
107plekplace
108gemaakmade
109lewelive
110waarwhere
111naafter
112terugback
113bietjielittle
114slegsonly
115ronderound
116manman
117jaaryear
118gekomcame
119showshow
120elkeevery
121goeiegood
122myme
123geegive
124onsour
125onderunder
126naamname
127baievery
128deurthrough
129netjust
130vormform
131vonnissentence
132grootgreat
133dinkthink
134say
135helphelp
136laelow
137lynline
138verskildiffer
139beurtturn
140oorsaakcause
141veelmuch
142betekenmean
143voorbefore
144skuifmove
145regright
146seuntjieboy
147ouold
148tetoo
149dieselfdesame
150syshe
151alall
152daarthere
153wanneerwhen
154upup
155gebruikuse
156jouyour
157manierway
158oorabout
159baiemany
160danthen
161hullethem
162skryfwrite
163souwould
164sooslike
165soso
166hierdiethese
167haarher
168langlong
169maakmake
170dingthing
171siensee
172homhim
173tweetwo
174hethas
175kyklook
176meermore
177dagday
178koncould
179gaango
180komcome
181hetdid
182aantalnumber
183klinksound
184geenno
185meesmost
186mensepeople
187mymy
188oorover
189weetknow
190waterwater
191asthan
192oproepcall
193eerstefirst
194watwho
195magmay
196afdown
197kantside
198geweesbeen
199nounow
200vindfind
201hoofhead
202staanstand
203eieown
204bladsypage
205behoortshould
206landcountry
207gevindfound
208antwoordanswer
209skoolschool
210groeigrow
211studiestudy
212steedsstill
213leerlearn
214plantplant
215dekkingcover
216voedselfood
217sonsun
218vierfour
219tussenbetween
220staatstate
221houkeep
222oogeye
223nooitnever
224laastelast
225laatlet
226gedinkthought
227stadcity
228boomtree
229steekcross
230plaasfarm
231hardhard
232Beginstart
233magmight
234storiestory
235saagsaw
236verfar
237seesea
238trekdraw
239verlaatleft
240laatlate
241hardlooprun
242doen niedon’t
243terwylwhile
244perspress
245nabyclose
246nagnight
247werklikereal
248lewelife
249paarfew
250noordnorth
251boekbook
252voercarry
253hettook
254wetenskapscience
255eeteat
256kamerroom
257vriendfriend
258beginbegan
259ideeidea
260visfish
261bergmountain
262stopstop
263keeronce
264basisbase
265hoorhear
266perdhorse
267cutcut
268sekersure
269kykwatch
270kleurcolor
271gesigface
272houtwood
273hoofmain
274oopopen
275lykseem
276saamtogether
277volgendenext
278witwhite
279kinderschildren
280beginbegin
281hetgot
282loopwalk
283byvoorbeeldexample
284verligease
285papierpaper
286groepgroup
287altydalways
288musiekmusic
289diegenethose
290beideboth
291merkmark
292dikwelsoften
293briefletter
294totdatuntil
295mylmile
296rivierriver
297motorcar
298voetefeet
299sorgcare
300tweedesecond
301genoegenough
302vlakteplain
303meisiegirl
304gewoneusual
305jongyoung
306gereedready
307boabove
308ooitever
309rooired
310lyslist
311alhoewelthough
312voelfeel
313Besprekingstalk
314voëlbird
315gousoon
316liggaambody
317honddog
318gesinfamily
319direktedirect
320inhoupose
321verlaatleave
322liedsong
323meetmeasure
324deurdoor
325produkproduct
326swartblack
327kortshort
328Syfernumeral
329klasclass
330windwind
331vraagquestion
332gebeurhappen
333volledigecomplete
334skipship
335gebiedarea
336helftehalf
337rockrock
338ordeorder
339vuurfire
340Suid-south
341probleemproblem
342stukkiepiece
343verteltold
344geweetknew
345slaagpass
346sedertsince
347toptop
348geheelwhole
349koningking
350straatstreet
351duiminch
352vermeerdermultiply
353niksnothing
354natuurlikcourse
355blystay
356wielwheel
357vollefull
358kragforce
359bloublue
360voorwerpobject
361besluitdecide
362oppervlaksurface
363diepdeep
364maanmoon
365eilandisland
366voetfoot
367stelselsystem
368besigbusy
369toetstest
370rekordrecord
371bootboat
372gemeenskaplikecommon
373goudgold
374moontlikpossible
375vliegtuigplane
376plekstead
377droëdry
378wonderwonder
379laglaugh
380duisendthousand
381geledeago
382hardloopran
383kykcheck
384spelgame
385vormshape
386gelykequate
387warmhot
388mismiss
389gebringbrought
390hitteheat
391sneeusnow
392bandtire
393bringbring
394Jayes
395verredistant
396vulfill
397ooseast
398verfpaint
399taallanguage
400onderamong
401eenheidunit
402kragpower
403dorptown
404fynfine
405sekerecertain
406vliegfly
407valfall
408leilead
409geroepcry
410donkerdark
411masjienmachine
412nootnote
413wagwait
414planplan
415figuurfigure
416sterstar
417boxbox
418naamwoordnoun
419gebiedfield
420resrest
421korrektecorrect
422staatable
423pondpound
424gedoendone
425skoonheidbeauty
426rydrive
427staanstood
428bevatcontain
429frontfront
430leerteach
431weekweek
432finalefinal
433gegeegave
434groengreen
435ooh
436vinnigequick
437ontwikkeldevelop
438oseaanocean
439warmwarm
440gratisfree
441minuutminute
442sterkstrong
443spesialespecial
444gedagtemind
445agterbehind
446duidelikclear
447sterttail
448produseerproduce
449Trouensfact
450ruimtespace
451gehoorheard
452bestebest
453uurhour
454beterbetter
455wareTRUE
456tydensduring
457honderdhundred
458vyffive
459onthouremember
460stapstep
461vroeëearly
462houhold
463Westwest
464grondground
465belangstellinginterest
466bereikreach
467vinnigfast
468werkwoordverb
469singsing
470luisterlisten
471sessix
472tafeltable
473Reistravel
474minderless
475oggendmorning
476tienten
477eenvoudigesimple
478verskeieseveral
479vokaalvowel
480teenoortoward
481oorlogwar
482lay
483teenagainst
484patroonpattern
485stadigslow
486sentrumcenter
487liefdelove
488persoonperson
489geldmoney
490dienserve
491verskynappear
492padroad
493kaartmap
494reënrain
495reëlrule
496regeergovern
497trekpull
498kouecold
499kennisgewingnotice
500stemvoice
501energieenergy
502jaghunt
503waarskynlikeprobable
504bedbed
505broerbrother
506eieregg
507ritride
508selcell
509globelieve
510miskienperhaps
511kiespick
512skielikesudden
513telcount
514vierkantesquare
515redereason
516lengtelength
517verteenwoordigrepresent
518kunsart
519onderwerpsubject
520streekregion
521groottesize
522wisselvary
523vestigsettle
524praatspeak
525gewigweight
526algemenegeneral
527ysice
528saakmatter
529sirkelcircle
530paarpair
531sluitinclude
532verdeeldivide
533lettergreepsyllable
534gevoelfelt
535grandgrand
536balball
537nogyet
538golfwave
539dropdrop
540hartheart
541isam
542huidigepresent
543swaarheavy
544dansdance
545enjinengine
546posisieposition
547armarm
548wyewide
549vaarsail
550materiaalmaterial
551breukfraction
552bosforest
553sitsit
554rasrace
555vensterwindow
556winkelstore
557somersummer
558treintrain
559slaapsleep
560bewysprove
561eensaamlone
562beenleg
563oefeningexercise
564muurwall
565vangscatch
566bergmount
567wenswish
568lugsky
569direksieboard
570vreugdejoy
571winterwinter
572Satsat
573geskryfwritten
574wildewild
575instrumentinstrument
576gehoukept
577glasglass
578grasgrass
579koeicow
580werkjob
581randedge
582tekensign
583besoekvisit
584verledepast
585sagtesoft
586pretfun
587helderbright
588gasgas
589weerweather
590maandmonth
591miljoenmillion
592drabear
593afwerkingfinish
594gelukkighappy
595hoophope
596blomflower
597bekleeclothe
598vreemdestrange
599weggone
600handeltrade
601melodiemelody
602reistrip
603kantooroffice
604ontvangreceive
605ryrow
606mondmouth
607presieseexact
608simboolsymbol
609sterfdie
610minsteleast
611moeilikheidtrouble
612skreeshout
613behalweexcept
614geskryfwrote
615saadseed
616toontone
617sluitjoin
618stelsuggest
619skoonclean
620breakbreak
621ladylady
622agterplaasyard
623stygrise
624slegtebad
625blowblow
626olieoil
627bloedblood
628raaktouch
629gegroeigrew
630persentcent
631mengmix
632spanteam
633draadwire
634kostecost
635verloorlost
636bruinbrown
637drawear
638tuingarden
639gelykeequal
640gestuursent
641kieschoose
642valfell
643pasfit
644vloeiflow
645billikefair
646bankbank
647versamelcollect
648redsave
649beheercontrol
650desimaledecimal
651oorear
652anderselse
653baiequite
654gebreekbroke
655gevalcase
656middelmiddle
657dood te maakkill
658seunson
659meerlake
660oomblikmoment
661skaalscale
662hardloud
663die lentespring
664neemobserve
665kindchild
666reguitstraight
667konsonantconsonant
668nasienation
669woordeboekdictionary
670melkmilk
671spoedspeed
672metodemethod
673orrelorgan
674betaalpay
675ouderdomage
676artikelsection
677rokdress
678wolkcloud
679verrassingsurprise
680stilquiet
681klipstone
682kleintiny
683klimclimb
684Moderncool
685ontwerpdesign
686swakpoor
687baielot
688eksperimentexperiment
689onderkantbottom
690sleutelkey
691ysteriron
692enkelesingle
693stokstick
694platflat
695twintigtwenty
696velskin
697glimlagsmile
698toenamecrease
699gathole
700springjump
701babababy
702agteight
703dorpievillage
704ontmoetmeet
705wortelroot
706koopbuy
707verhoograise
708lossolve
709metaalmetal
710ofwhether
711stootpush
712seweseven
713paragraafparagraph
714derdethird
715salshall
716gehouheld
717harehair
718beskryfdescribe
719kokcook
720vloerfloor
721ófeither
722gevolgresult
723brandburn
724Hillhill
725veiligsafe
726katcat
727eeucentury
728oorweegconsider
729tipetype
730wetlaw
731bietjiebit
732kuscoast
733afskrifcopy
734frasephrase
735stilsilent
736hoëtall
737sandsand
738grondsoil
739rollroll
740temperatuurtemperature
741vingerfinger
742bedryfindustry
743waardevalue
744strydfight
745leuenlie
746klopbeat
747opgewondeexcite
748natuurlikenatural
749viewview
750sinsense
751kapitaalcapital
752sal niewon’t
753stoelchair
754gevaardanger
755vrugtefruit
756rykrich
757dikthick
758soldaatsoldier
759prosesprocess
760bedryfoperate
761praktykpractice
762afsonderlikeseparate
763moeilikdifficult
764dokterdoctor
765assebliefplease
766beskermprotect
767middagnoon
768oescrop
769modernemodern
770elementelement
771getrefhit
772studentstudent
773hoekcorner
774partytjieparty
775toevoersupply
776wie sewhose
777spoorlocate
778ringring
779karaktercharacter
780insekteinsect
781gevangcaught
782tydperkperiod
783duiindicate
784radioradio
785gepraatspoke
786atoomatom
787menslikehuman
788geskiedenishistory
789uitwerkingeffect
790elektrieseelectric
791verwagexpect
792beenbone
793spoorrail
794dinkimagine
795verskafprovide
796saamstemagree
797dusthus
798sagtegentle
799vrouwoman
800kapteincaptain
801raaiguess
802nodigenecessary
803skerpsharp
804vleuelwing
805skepcreate
806naasteneighbor
807washwash
808kolfbat
809eerderrather
810skarecrowd
811koringcorn
812vergelykcompare
813gedigpoem
814stringstring
815klokbell
816afhangdepend
817vleismeat
818vryfrub
819buistube
820bekendefamous
921dollardollar
822stroomstream
823vreesfear
284sight
825dunthin
826driehoektriangle
827planeetplanet
828haastighurry
829hoofchief
830koloniecolony
831klokclock
832mynmine
833tietie
834betreeenter
835grootmajor
836varsfresh
837soeksearch
838stuursend
839geelyellow
840geweergun
841toelaatallow
842Drukprint
843dooddead
844spotspot
845woestyndesert
846paksuit
847huidigecurrent
848liftlift
840gestygrose
850komarrive
851meestermaster
852spoortrack
853ouerparent
854strandshore
855afdelingdivision
856bladsheet
857stofsubstance
858gunsfavor
859koppelconnect
860postpost
861spandeerspend
862koordchord
863vetfat
864blyglad
865oorspronklikeoriginal
866aandeelshare
867stasiestation
868padad
869broodbread
870hefcharge
871behoorlikeproper
872barbar
873aanbodoffer
874segmentsegment
875slaafslave
876eendduck
877direkteinstant
878markmarket
879graaddegree
880vulpopulate
881chickchick
882liewedear
883vyandenemy
884antwoordreply
885drinkdrink
886voorkomoccur
887ondersteuningsupport
888toespraakspeech
889aardnature
890reeksrange
891stoomsteam
892bewegingmotion
893padpath
894vloeistofliquid
895tekenlog
896bedoelmeant
897kwosiëntquotient
898tandeteeth
899dopshell
900nekneck
901suurstofoxygen
902suikersugar
903dooddeath
904mooipretty
905vaardigheidskill
906vrouewomen
907seisoenseason
908oplossingsolution
909Magnetmagnet
910silwersilver
911dankiethank
912takbranch
913wedstrydmatch
914agtervoegselsuffix
915veralespecially
916Figfig
917bangafraid
918groothuge
919sustersister
920staalsteel
921bespreekdiscuss
922vorentoeforward
923soortgelykesimilar
924leiguide
925ervaringexperience
926tellingscore
927appelapple
928gekoopbought
929geleiled
930steekpitch
931rokcoat
932massamass
933kaartcard
934groepband
935tourope
936strokieslip
937oorwinningwin
938droomdream
939aandevening
940toestandcondition
941voerfeed
942hulpmiddeltool
943totaletotal
944basiesebasic
945reuksmell
946valleivalley
947ofnor
948dubbeldouble
949sitplekseat
950voortgaancontinue
951blokblock
952grafiekchart
953hoedhat
954verkoopsell
955suksessuccess
956maatskappycompany
957aftreksubtract
958gebeurtenisevent
959bepaaldeparticular
960transaksiedeal
961swemswim
962termterm
963teenoorgesteldeopposite
964vrouwife
965skoenshoe
966skouershoulder
967verspreidingspread
968reëlarrange
969kampcamp
970bedinkinvent
971katoencotton
972Geboreborn
973bepaaldetermine
974kwartquart
975negenine
976vragmotortruck
977geraasnoise
978vlaklevel
979kanschance
980versamelgather
981winkelshop
982rekstretch
983gooithrow
984skynshine
985eiendomproperty
986kolomcolumn
987molekulemolecule
988kiesselect
989verkeerdwrong
990grysgray
991herhalingrepeat
992vereisrequire
993breëbroad
994voor te bereiprepare
995soutsalt
996neusnose
997meervoudplural
998woedeanger
999eisclaim
1000vastelandcontinent

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap