Top 1000 most common words in Armenian

top 1000 most common words in armenian
top 1000 most common words in armenian

These are the Top 1000 most common words in Armenian language used in everyday conversations.

Feel free to memorize them and enjoy learning new languages.

*Examples for every word will be added in the near bright future so stay tuned.
*Download pdf at the end

NumberArmenianin English
1ինչպեսas
2եսI
3նրաhis
4որthat
5նաhe
6էրwas
7համարfor
8– ինon
9ենare
10հետwith
11նրանքthey
12լինելbe
13իat
14մեկone
15ունենալhave
16այսthis
17– իցfrom
18իby
19տաքhot
20բառword
21բայցbut
22ինչwhat
23մի քանիsome
24էis
25այնit
26դուքyou
27կամor
28էրhad
29Thethe
30եւof
31մինչեւto
32իսկand
33աa
34– ինin
35մենքwe
36կարողcan
37դուրսout
38այլother
39ենwere
40որըwhich
41անելdo
42իրենցtheir
43ժամանակtime
44եթեif
45կամքwill
46ինչպեսhow
47ասելsaid
48էan
49յուրաքանչյուրeach
50ասելtell
51մենքdoes
52շարքset
53երեքthree
54ուզումwant
55օդիair
56լավwell
57նույնպեսalso
58խաղալplay
59փոքրsmall
60վերջend
61իput
62տունhome
63կարդալread
64ձեռքhand
65նավահանգիստport
66մեծlarge
67տառ առ տառ ասելspell
68ավելացնելadd
69նույնիսկeven
70երկիրland
71այստեղhere
72պետք էmust
73մեծbig
74բարձրhigh
75այդպիսիsuch
76հետեւելfollow
77գործact
78ինչուwhy
79խնդրելask
80տղամարդիկmen
81փոփոխությունchange
82գնացwent
83լույսlight
84բարիkind
85դուրսoff
86անհրաժեշտneed
87տունhouse
88նկարpicture
89փորձելtry
90մեզus
91կրկինagain
92կենդանիanimal
93կետpoint
94մայրmother
95աշխարհworld
96մոտnear
97կառուցելbuild
98ինքնուրույնself
99երկիրearth
100հայրfather
101ցանկացածany
102նորnew
103աշխատանքwork
104մասpart
105վերցնելtake
106ստանալget
107տեղplace
108էmade
109ապրելlive
110որտեղwhere
111երբafter
112Վերադառնալback
113քիչ բանlittle
114միայնonly
115կլորround
116մարդman
117տարիyear
118եկելcame
119շոուshow
120ամենevery
121լավgood
122ինձme
123տալgive
124մերour
125տակunder
126անունըname
127շատvery
128միջոցովthrough
129պարզապեսjust
130ձեւըform
131նախադասությունsentence
132մեծgreat
133մտածելthink
134ասելsay
135օգնությունhelp
136ցածրlow
137գիծline
138տարբերվելdiffer
139հերթըturn
140պատճառըcause
141շատmuch
142նշանակումmean
143մինչեւbefore
144քայլmove
145իրավունքright
146տղաboy
147հինold
148էլtoo
149նույնsame
150նաshe
151ամբողջall
152կանthere
153երբwhen
154մինչեւup
155օգտագործումըuse
156ձերyour
157ճանապարհway
158մոտabout
159շատmany
160ապաthen
161նրանցthem
162գրելwrite
163որwould
164նմանlike
165այնքանso
166այդthese
167նրանher
168դեռlong
169անելmake
170բանthing
171տեսնելsee
172նրանhim
173երկուtwo
174ունիhas
175նայելlook
176ավելի շատmore
177օրday
178կարողcould
179գնալgo
180գալcome
181արելdid
182թիվըnumber
183հնչելsound
184ոչno
185մեծ մասըmost
186մարդpeople
187իմmy
188էover
189իմանալknow
190ջուրwater
191քանthan
192կոչcall
193առաջինfirst
194ովwho
195կարողmay
196ներքեւdown
197կողմըside
198եղելbeen
199այժմnow
200գտնելfind
201ղեկավարhead
202կանգնելstand
203սեփականown
204էջpage
205պետքshould
206երկիրcountry
207հայտնաբերելfound
208պատասխանanswer
209դպրոցschool
210աճելgrow
211սովորելstudy
212դեռstill
213սովորելlearn
214գործարանplant
215կազմcover
216սնունդfood
217արեւsun
218չորսfour
219միջեւbetween
220պետականstate
221պահելkeep
222աչքիeye
223երբեքnever
224անցյալlast
225թողlet
226միտքthought
227քաղաքcity
228ծառtree
229անցնելcross
230ֆերմաfarm
231դժվարhard
232սկիզբstart
233զորությունmight
234պատմությունstory
235սղոցsaw
236հեռուfar
237ծովsea
238նկարելdraw
239Ձախleft
240ուշlate
241վազումrun
242չենdon’t
243իսկwhile
244մամուլpress
245մոտիկclose
246գիշերnight
247իրականreal
248կյանքlife
249քիչfew
250հյուսիսnorth
251Հյուրատետրbook
252կրելcarry
253էրtook
254գիտությունscience
255ուտելeat
256սենյակroom
257ընկերfriend
258սկսվեցbegan
259գաղափարidea
260ձուկfish
261լեռնայինmountain
262կանգ առնելstop
263անգամonce
264բազաbase
265լսելhear
266ձիhorse
267կտրելcut
268վստահsure
269դիտելwatch
270գույնcolor
271դեմքըface
272փայտwood
273հիմնականmain
274բացopen
275կարծեսseem
276միասինtogether
277հաջորդnext
278ճերմակwhite
279երեխաներchildren
280սկսելbegin
281ստացելgot
282քայլելwalk
283օրինակexample
284հանգիստease
285թուղթpaper
286խումբgroup
287միշտalways
288երաժշտությունmusic
289այնthose
290երկուսն էլboth
291նշանmark
292հաճախoften
293նամակletter
294մինչեւuntil
295մղոնmile
296գետriver
297ավտոմեքենաcar
298ոտքերըfeet
299խնամքcare
300երկրորդsecond
301բավականenough
302պարզplain
303աղջիկgirl
304սովորականusual
305երիտասարդyoung
306պատրաստready
307վերabove
308որever
309կարմիրred
310ցուցակlist
311սակայնthough
312զգալfeel
313խոսելtalk
314թռչունbird
315շուտովsoon
316մարմինbody
317շունdog
318ընտանիքfamily
319ուղղակիdirect
320ստեղծումpose
321լքելleave
322երգsong
323չափելmeasure
324դուռըdoor
325արդյունքproduct
326Սեւblack
327կարճshort
328թվականnumeral
329դասclass
330քամիwind
331հարցquestion
332պատահելhappen
333ամբողջականcomplete
334նավship
335շրջանarea
336կեսhalf
337ժայռrock
338կարգըorder
339կրակfire
340հարավsouth
341խնդիրproblem
342կտորpiece
343ասելtold
344գիտեր,knew
345անցնելpass
346հետոsince
347Վերեւtop
348ամբողջությունwhole
349թագավորըking
350փողոցstreet
351դյույմinch
352բազմապատկելmultiply
353ոչինչnothing
354դասընթացcourse
355մնալstay
356անիվwheel
357լրիվfull
358ուժforce
359կապույտblue
360օբյեկտobject
361որոշելdecide
362մակերեւույթsurface
363խորdeep
364լուսինmoon
365կղզիisland
366ոտքովfoot
367համակարգsystem
368զբաղվածbusy
369փորձարկումtest
370գրառումըrecord
371նավակboat
372ընդհանուրcommon
373ոսկիgold
374հնարավորpossible
375ինքնաթիռplane
376նույնիսկstead
377չորdry
378զարմանումwonder
379ծիծաղելlaugh
380հազարthousand
381առաջago
382վազումran
383ստուգումcheck
384խաղgame
385ձեւըshape
386հավասարեցնելequate
387տաքhot
388վրիպելmiss
389բերեցbrought
390շոգheat
391ձյունsnow
392անվադողtire
393բերելbring
394այոyes
395հեռավորdistant
396լրացնելfill
397արեւելքeast
398նկարելpaint
399լեզուlanguage
400մեջamong
401միավորunit
402իշխանությունpower
403քաղաքիtown
404տուգանքfine
405որոշակիcertain
406թռչելfly
407անկումfall
408հանգեցնելlead
409լացcry
410մութdark
411մեքենաmachine
412նշումnote
413սպասելwait
414պլանplan
415գործիչfigure
416աստղstar
417տուփbox
418nounnoun
419դաշտfield
420մնացածըrest
421ճիշտcorrect
422կարողable
423ֆունտpound
424կատարածdone
425գեղեցկությունbeauty
426Տեղերիdrive
427կանգնածstood
428պարունակելcontain
429ճակատfront
430սովորեցնելteach
431շաբաթweek
432եզրափակիչfinal
433տվեցgave
434կանաչgreen
435ախoh
436արագquick
437զարգանալdevelop
438օվկիանոսocean
439ջերմwarm
440ազատfree
441րոպեminute
442ուժեղstrong
443հատուկspecial
444միտքըmind
445ետեւումbehind
446պարզclear
447պոչtail
448արտադրելproduce
449փաստfact
450տարածքspace
451լսելheard
452լավագույնbest
453ժամhour
454ավելի լավbetter
455ճիշտtrue
456ընթացքումduring
457հարյուրhundred
458հինգfive
459հիշումremember
460քայլstep
461վաղearly
462պահելhold
463արեւմուտքwest
464հիմքground
465հետաքրքրությունinterest
466հասնելreach
467արագfast
468բայverb
469երգեցողությունsing
470լսելlisten
471վեցsix
472սեղանtable
473ճանապարհորդությունtravel
474ավելի քիչless
475առավոտmorning
476տասըten
477պարզsimple
478մի քանիseveral
479ձայնավորvowel
480դեպիtoward
481պատերազմwar
482դնելlay
483դեմagainst
484օրինակpattern
485դանդաղslow
486կենտրոնcenter
487ոչlove
488մարդperson
489գումարmoney
490ծառայելserve
491հայտնվելappear
492ճանապարհայինroad
493քարտեզmap
494անձրեւrain
495կանոնrule
496կառավարելgovern
497քաշեքpull
498ցուրտcold
499ծանուցումnotice
500ձայնvoice
501էներգիաenergy
502որսhunt
503հավանականprobable
504մահճակալbed
505եղբայրbrother
506ձուegg
507զբոսանքride
508բջջայինcell
509հավատալbelieve
510գուցեperhaps
511ընտրելpick
512հանկարծակիsudden
513հաշվելcount
514հրապարակsquare
515պատճառreason
516երկարությունlength
517ներկայացնելrepresent
518արվեստart
519ենթակաsubject
520մարզregion
521չափըsize
522տարբերվելvary
523լուծելsettle
524խոսելspeak
525քաշըweight
526գլխավորgeneral
527սառույցice
528անկախ նրանից, թեmatter
529շրջանcircle
530զույգpair
531ներառում ենinclude
532բաժանելdivide
533վանկsyllable
534զգացի,felt
535մեծgrand
536գնդակball
537դեռyet
538ալիքwave
539թողնելdrop
540սիրտheart
541Թեմա.am
542ներկաpresent
543ծանրheavy
544պարիdance
545շարժիչengine
546դիրքորոշումըposition
547armarm
548լայնwide
549վարելsail
550նյութականmaterial
551կոտորակfraction
552անտառforest
553նստելsit
554մրցավազքrace
555պատուհանwindow
556խանութstore
557ամառsummer
558գնացքtrain
559Երազsleep
560ապացուցելprove
561մենակlone
562ոտքleg
563վարժությունexercise
564պատwall
565բռնելcatch
566լեռmount
567մաղթումwish
568երկինքsky
569խորհուրդboard
570ուրախությունjoy
571ձմեռwinter
572satsat
573գրավորwritten
574վայրիwild
575գործիքinstrument
576պահելkept
577ապակիglass
578խոտgrass
579կովcow
580աշխատանքjob
581եզրինedge
582նշանըsign
583մուտքըvisit
584անցյալըpast
585փափուկsoft
586զվարճանքfun
587պայծառbright
588գազgas
589եղանակweather
590ամիսmonth
591միլիոնmillion
592կրելbear
593Սալոնիfinish
594ուրախhappy
595հուսովhope
596ծաղիկflower
597հագցնելclothe
598տարօրինակstrange
599գնացելgone
600առեւտրիtrade
601մեղեդինmelody
602ուղեւորությունtrip
603գրասենյակoffice
604ստանալreceive
605կարգrow
606բերանmouth
607ճիշտexact
608խորհրդանիշsymbol
609մեռնելdie
610նվազագույնըleast
611troubletrouble
612բղավելshout
613բացառությամբexcept
614գրելwrote
615սերմseed
616տոնուսtone
617միանալjoin
618առաջարկումsuggest
619մաքուրclean
620կոտրելbreak
621տիկինlady
622բակyard
623բարձրացումrise
624վատbad
625հարվածblow
626ձեթoil
627արյունblood
628դիպչելtouch
629աճելgrew
630ցենտcent
631խառնելmix
632թիմteam
633մետաղալարwire
634ծախսերըcost
635կորցրելlost
636դարչնագույնbrown
637հագնելwear
638այգիgarden
639հավասարequal
640ուղարկելsent
641ընտրելchoose
642ընկելfell
643տեղավորելfit
644հոսքըflow
645արդարfair
646բանկbank
647հավաքելcollect
648պահելsave
649Վերահսկիչcontrol
650տասնորդականdecimal
651ականջear
652ուրիշelse
653բավականինquite
654խախտելbroke
655գործcase
656միջինmiddle
657սպանելkill
658որդիson
659լիճlake
660պահmoment
661մասշտաբscale
662բարձրաձայնloud
663գարունspring
664պահպանելobserve
665երեխաchild
666ուղիղstraight
667համահունչconsonant
668ազգnation
669բառարանdictionary
670կաթmilk
671արագությունspeed
672մեթոդmethod
673մարմինorgan
674վճարելpay
675դարաշրջանage
676բաժինsection
677զգեստdress
678ամպcloud
679զարմանքsurprise
680հանգիստquiet
681քարstone
682փոքրիկtiny
683բարձրանալclimb
684զովcool
685դիզայնdesign
686աղքատpoor
687շատlot
688փորձexperiment
689հատակbottom
690հիմնականkey
691երկաթiron
692միայնակsingle
693քարտstick
694բնակարանflat
695քսանtwenty
696մաշկիskin
697ժպիտըsmile
698ծալելcrease
699փոսhole
700Անցնել,jump
701երեխաbaby
702ութeight
703գյուղvillage
704հանդիպումmeet
705արմատroot
706գնելbuy
707բարձրացնելraise
708լուծելsolve
709մետաղmetal
710արդյոքwhether
711հրումpush
712յոթseven
713պարբերությունparagraph
714երրորդthird
715պետքshall
716հերոսheld
717մազերըhair
718նկարագրելdescribe
719խոհարարcook
720հարկfloor
721կամeither
722արդյունքresult
723այրելburn
724բլուրhill
725ապահովsafe
726կատուcat
727դարcentury
728համարումconsider
729տիպtype
730օրենքlaw
731բիտbit
732ափcoast
733օրինակcopy
734արտահայտությունphrase
735լռակյացsilent
736բարձրահասակtall
737ավազsand
738հողsoil
739գլորումroll
740ջերմաստիճանtemperature
741մատfinger
742արդյունաբերությունindustry
743արժեքvalue
744կռիվfight
745սուտlie
746ծեծելbeat
747հարուցելexcite
748բնականnatural
749դիտելview
750իմաստsense
751կապիտալcapital
752չիwon’t
753աթոռchair
754վտանգdanger
755միրգfruit
756հարուստrich
757հաստthick
758զինվորsoldier
759ընթացքprocess
760գործելoperate
761պրակտիկաpractice
762առանձինseparate
763դժվարdifficult
764բժիշկdoctor
765խնդրումplease
766պաշտպանելprotect
767կեսօրnoon
768Բուսաբուծությունcrop
769ժամանակակիցmodern
770տարրelement
771հարվածելhit
772ուսանողstudent
773անկյունcorner
774կուսակցությունparty
775մատակարարումsupply
776ումwhose
777տեղադրելlocate
778մատանիring
779բնավորությունըcharacter
780միջատinsect
781բռնելcaught
782ժամկետըperiod
783ցույց տալindicate
784ռադիոradio
785խոսեցspoke
786ատոմatom
787մարդկայինhuman
788պատմությունhistory
789ազդեցությունeffect
790էլեկտրականelectric
791ակնկալումexpect
792Ոսկրածուծիbone
793երկաթուղիrail
794պատկերացնելimagine
795ապահովելprovide
796համաձայնagree
797այսպիսովthus
798մեղմgentle
799կինwoman
800կապիտանcaptain
801ենթադրությունguess
802անհրաժեշտnecessary
803սուրsharp
804թեւըwing
805ստեղծելcreate
806հարեւանըneighbor
807լվանալըwash
808խփելbat
809այլrather
810ամբոխcrowd
811եգիպտացորենcorn
812համեմատելcompare
813բանաստեղծությունpoem
814լարայինstring
815զանգbell
816կախվածdepend
817միսmeat
818շփումrub
819խողովակtube
820հայտնիfamous
921դոլարdollar
822հոսքstream
823վախfear
284տեսարանsight
825բարակthin
826եռանկյունիtriangle
827մոլորակplanet
828շտապելhurry
829գլխավորchief
830գաղութcolony
831ժամացույցclock
832իմmine
833ոքիtie
834մտնելenter
835հիմնականmajor
836թարմfresh
837որոնումsearch
838ուղարկելsend
839դեղինyellow
840ատրճանակgun
841թույլ տալallow
842տպելprint
843մեռածdead
844տեղումspot
845անապատdesert
846կոստյումsuit
847ընթացիկcurrent
848Վերելակներիlift
840վարդrose
850ժամանելarrive
851վարպետmaster
852շավիղtrack
853ծնողparent
854ափըshore
855բաժինdivision
856թերթsheet
857նյութsubstance
858կողմfavor
859միացնելconnect
860հաղորդագրությունpost
861ծախսելspend
862կապանchord
863ճարպfat
864ուրախglad
865օրիգինալoriginal
866բաժնետոմսshare
867կայանstation
868հայրիկdad
869հացbread
870անվճարcharge
871ճիշտproper
872բարbar
873առաջարկoffer
874հատվածsegment
875ստրուկslave
876բադduck
877ակնթարթinstant
878շուկաmarket
879աստիճանdegree
880բնակեցնելpopulate
881Չիկchick
882սիրելիdear
883թշնամիenemy
884պատասխանելreply
885խմելdrink
886տեղի ունենալoccur
887աջակցությունsupport
888խոսքspeech
889բնությունnature
890շարքrange
891գոլորշիsteam
892միջնորդությունըmotion
893ճանապարհըpath
894հեղուկliquid
895մուտքlog
896նշանակումmeant
897քանորդquotient
898ատամիկteeth
899վահանակshell
900պարանոցneck
901թթվածինoxygen
902շաքարsugar
903մահվանdeath
904բավականինpretty
905հմտությունskill
906կանայքwomen
907սեզոնseason
908լուծումsolution
909մագնիսmagnet
910արծաթsilver
911thankthank
912մասնաճյուղbranch
913զույգmatch
914վերջածանցsuffix
915հատկապեսespecially
916թուզfig
917վախենումafraid
918հսկայականhuge
919քույրsister
920պողպատsteel
921քննարկելdiscuss
922առաջforward
923նմանsimilar
924ուղեցույցguide
925փորձառությունexperience
926հաշիվըscore
927խնձորapple
928գնելbought
929առաջնորդվումled
930սկիպիդարpitch
931վերարկուcoat
932զանգվածmass
933Հարցաթերթիկcard
934խումբband
935պարանrope
936բլանկslip
937հաղթանակwin
938երազdream
939երեկոevening
940վիճակcondition
941Վարդերfeed
942գործիքtool
943ընդհանուրtotal
944հիմնականbasic
945հոտsmell
946հովիտvalley
947ոչnor
948կրկնակիdouble
949օջախseat
950շարունակելcontinue
951թաղամասblock
952աղյուսակըchart
953գլխարկըhat
954վաճառելsell
955հաջողությունsuccess
956ընկերությունըcompany
957հանելsubtract
958իրադարձությունevent
959մասնավորապեսparticular
960զբաղվելdeal
961լողալըswim
962ժամկետterm
963հակադիրopposite
964կինwife
965պայտshoe
966բոթելshoulder
967տարածումըspread
968դասավորելarrange
969ճամբարcamp
970հնարելinvent
971բամբակcotton
972ծնվածborn
973որոշելdetermine
974կվարտաquart
975ինըnine
976բեռնատար մեքենաtruck
977աղմուկnoise
978մակարդակlevel
979շանսchance
980հավաքելgather
981խանութshop
982ձգվելstretch
983նետելthrow
984փայլshine
985սեփականությունproperty
986սյունակcolumn
987մոլեկուլmolecule
988ընտրելselect
989սխալwrong
990գորշgray
991կրկնելrepeat
992պահանջումrequire
993լայնbroad
994պատրաստելprepare
995աղsalt
996քիթըnose
997հոգնակիplural
998զայրույթըanger
999պահանջըclaim
1000անարատcontinent

Top 1000 most common words in Armenian

here are the complete list of the top 1000 most common words in the Armenian language feel free to download it from the link below.

Download pdf

More languages

EnglishSpanishFrenchHindi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap