top 1000 most common words in malayalam

Top 1000 Most Common Words In Malayalam

These are the top 1000 most common words in Malayalam conversations.

Feel free to memorize them and enjoy learning new languages.

*Examples for every word will be added in the near bright future so stay tuned.

*Download pdf at the end

NumberMalayalamin English
1പോലെas
2ഞാന്I
3അവന്റെhis
4that
5അവന്he
6ആയിരുന്നുwas
7വേണ്ടിfor
8മേല്on
9ഉണ്ട്are
10കൂടെwith
11അവര്they
12എന്നുbe
13ഭൂതകാലat
14ഒന്ന്one
15ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്have
16this
17നിന്ന്from
18കൊണ്ട്by
19ചൂടുള്ളhot
20വാക്ക്word
21പക്ഷേbut
22എന്ത്what
23കുറെsome
24ആകുന്നുis
25അത്it
26നിങ്ങളെyou
27അഥവാor
28ഉണ്ടായിരുന്നുhad
29നബിthe
30ഒരുof
31ലേക്ക്to
32ഒപ്പംand
33ഒരുa
34ലെin
35ഞങ്ങള്we
36കഴിയുംcan
37പുറത്ത്out
38മറ്റ്other
39ആയിരുന്നുwere
40ഏത്which
41ചെയ്യുകdo
42അവരുടെtheir
43കാലംtime
44എങ്കില്if
45willwill
46എങ്ങനെhow
47പറഞ്ഞുsaid
48ഒരുan
49ഓരോeach
50പറയുന്നുtell
51doesdoes
52ഗണംset
53മൂന്ന്three
54ആഗ്രഹിക്കുന്നുwant
55എയർair
56കിണറ്well
57പുറമേalso
58കളിplay
59ചെറിയsmall
60അവസാനിക്കുന്നുend
61ഇടുകput
62വീട്home
63വായിക്കുകread
64കൈhand
65തുറമുഖംport
66വലിയlarge
67അക്ഷരപ്പിശക്spell
68ചേർക്കുകadd
69പോലുംeven
70നിലംland
71ഇവിടെhere
72ആവശമാകുന്നുmust
73വലിയbig
74ഉയര്ന്നhigh
75അത്തരംsuch
76പിന്തുടരുകfollow
77പ്രവർത്തിact
78എന്തുകൊണ്ട്why
79ചോദിക്കുകask
80പുരുഷന്മാർmen
81മാറ്റംchange
82പോയിwent
83വെളിച്ചംlight
84തരംkind
85ഓഫ്off
86ആവശ്യംneed
87വീട്house
88ചിതംpicture
89ശ്രമിക്കുകtry
90ഞങ്ങളെus
91വീണ്ടുംagain
92ജന്തുanimal
93ബിന്ദുpoint
94അമ്മmother
95ലോകംworld
96അടുത്തുnear
97പണിയുകbuild
98സ്വയംself
99ഭൂമിearth
100പിതാവ്father
101എന്തെങ്കിലുംany
102പുതിയnew
103വേലwork
104ഭാഗംpart
105എടുക്കുകtake
106തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതാണ്get
107സ്ഥലംplace
108ഉണ്ടാക്കിmade
109ജീവിക്കുകlive
110എവിടെwhere
111ശേഷംafter
112തിരികെback
113ചെറിയlittle
114മാത്രംonly
115ചുറ്റുംround
116മനുഷ്യൻman
117വര്ഷംyear
118വന്നുcame
119കാണിക്കുകshow
120ഓരോevery
121നല്ലgood
122എന്നോട്me
123കൊടുക്കുകgive
124നമ്മുടെour
125കീഴെunder
126പേര്name
127വളരെvery
128മുഖാന്തിരംthrough
129വെറുംjust
130രൂപംform
131വിധിsentence
132മഹത്തായgreat
133ചിന്തിക്കുകthink
134പറയുകsay
135സഹായംhelp
136കുറഞ്ഞlow
137വരline
138ഭിന്നതdiffer
139വളവ്turn
140കാരണംcause
141വളരെmuch
142അർത്ഥമാക്കുന്നത്mean
143മുമ്പ്before
144നീക്കുകmove
145വലത്right
146കുട്ടിboy
147പഴയold
148കൂടിtoo
149ഒരേsame
150അവള്she
151എല്ലാംall
152അവിടെthere
153എപ്പോൾwhen
154അപ്up
155ഉപയോഗംuse
156നിങ്ങളുടെyour
157വഴിway
158കുറിച്ച്about
159വളരെmany
160അപ്പോള്then
161അവരെthem
162എഴുതുകwrite
163wouldwould
164പോലെlike
165അതുപോലെso
166ഇവthese
167അവള്her
168നീളമുള്ളlong
169ഉണ്ടാക്കുകmake
170വസ്തുthing
171കാണുകsee
172അവനെhim
173രണ്ട്two
174ഉണ്ട്has
175നോക്കുകlook
176കൂടുതൽmore
177ദിവസംday
178കഴിഞ്ഞില്ലcould
179പോയിgo
180വരികcome
181ചെയ്തുdid
182അക്കംnumber
183ശബ്ദംsound
184ഇല്ലno
185ഏറ്റവുംmost
186ജനംpeople
187എന്റെmy
188ഓരോover
189അറിയുകknow
190വെള്ളംwater
191അധികംthan
192വിളിcall
193ആദ്യംfirst
194ആര്who
195മേയ്may
196ഇറങ്ങിdown
197വശംside
198ഉണ്ടായിരുന്നതുbeen
199ഇപ്പോള്now
200കണ്ടെത്തുകfind
201തലhead
202സ്റ്റാൻഡ്stand
203സ്വന്തംown
204പേജ്page
205വേണംshould
206രാജ്യംcountry
207കണ്ടെത്തിfound
208ഉത്തരംanswer
209സ്കൂൾschool
210വളരുംgrow
211പഠിക്കുകstudy
212ഇപ്പോഴുംstill
213പഠിക്കാൻlearn
214ചെടിplant
215മൂടിcover
216ഭക്ഷണംfood
217സൂര്യൻsun
218നാല്four
219ഇടയില്between
220അവസ്ഥstate
221സൂക്ഷിക്കുകkeep
222കണ്ണ്eye
223ഒരിക്കലുംnever
224കഴിഞ്ഞlast
225എന്നുlet
226ചിന്തthought
227നഗരംcity
228മരംtree
229കുരിശ്cross
230ഫാംfarm
231ഹാർഡ്hard
232തുടക്കംstart
233ശക്തിmight
234കഥstory
235കണ്ടുsaw
236ഇതുവരെfar
237കടല്sea
238വര്ണിക്കുകdraw
239ഇടത്തെleft
240വൈകിlate
241ഓട്ടംrun
242ചെയ്യരുത്don’t
243സമയത്ത്while
244അമർത്തുകpress
245അടയ്ക്കുകclose
246രാത്രിnight
247യഥാർത്ഥreal
248ജീവന്life
249കുറെfew
250വടക്ക്north
251പുസ്തകംbook
252കൊണ്ടുപോകുംcarry
253എടുത്തുtook
254ശാസ്ത്രംscience
255ഭക്ഷണംeat
256ഇടംroom
257സ്നേഹിതന്friend
258തുടങ്ങിbegan
259ആശയംidea
260മത്സ്യംfish
261പര്വ്വതംmountain
262നിർത്തുകstop
263ഒരിക്കല്once
264അടിത്തറbase
265കേള്ക്കുകhear
266കുതിരhorse
267മുറിക്കുകcut
268ഉറപ്പാണോsure
269കാവൽwatch
270നിറംcolor
271മുഖംface
272മരംwood
273പ്രധാനmain
274തുറക്കുകopen
275തോന്നുകseem
276ഒന്നിച്ച്together
277അടുത്തത്next
278വെളുത്തwhite
279മക്കൾchildren
280ആരംഭിക്കുന്നുbegin
281കിട്ടിgot
282നടക്കുകwalk
283ഉദാഹരണംexample
284എളുപ്പമുണ്ടായിരിക്കുംease
285കടലാസ്paper
286ഗ്രൂപ്പ്group
287എല്ലായിപ്പോഴുംalways
288സംഗീതംmusic
289those
290രണ്ടുംboth
291അടയാളംmark
292അടിക്കടിoften
293അക്ഷരംletter
294വരെuntil
295നാഴികmile
296നദിriver
297കാര്car
298കാൽfeet
299സംരക്ഷണംcare
300സെക്കന്റ്second
301മതിenough
302പ്ലെയിൻplain
303പെണ്കുട്ടിgirl
304സാധാരണമായusual
305ഇളംyoung
306തയ്യാറായready
307മുകളിൽabove
308എപ്പോഴുംever
309ചുവപ്പ്red
310പട്ടികlist
311ആയാലുംthough
312സ്പര്ശിക്കുകfeel
313സംവാദംtalk
314പക്ഷിbird
315പെട്ടെന്ന്soon
316ശരീരംbody
317നായ്dog
318കുടുംബംfamily
319നേരായdirect
320ഭാവംpose
321വിട്ടേക്കുകleave
322പാട്ട്song
323അളവ്measure
324വാതില്door
325ഉത്പന്നംproduct
326കറുത്തblack
327കുറിയshort
328സംഖnumeral
329ക്ലാസ്class
330കാറ്റ്wind
331ചോദ്യംquestion
332സംഭവിക്കുകhappen
333പൂർണ്ണമായcomplete
334കപ്പല്ship
335പ്രദേശംarea
336പകുതിhalf
337പാറrock
338ഓർഡർorder
339തീfire
340തെക്ക്south
341പ്രശ്നംproblem
342കഷണംpiece
343പറഞ്ഞുtold
344അറിഞ്ഞുknew
345ചുരംpass
346പിന്നീട്since
347മുകളിൽtop
348മുഴുവൻwhole
349രാജാവ്king
350തെരുവ്street
351ഇഞ്ച്inch
352പെരുക്കുകmultiply
353ഒന്നുംnothing
354ഗതിcourse
355താമസിക്കാൻstay
356ചക്രംwheel
357നിറഞ്ഞfull
358ശക്തിforce
359നീലblue
360വസ്തുobject
361തീരുമാനിക്കുകdecide
362ഉപരിതലംsurface
363ആഴമുള്ളdeep
364ചന്ദ്രൻmoon
365ദ്വീപ്island
366പാദംfoot
367സിസ്റ്റംsystem
368തിരക്ക്busy
369പരിശോധനtest
370രേഖrecord
371വള്ളംboat
372പൊതുവായcommon
373സ്വർണംgold
374സാധ്യതpossible
375വിമാനംplane
376പകരംstead
377ഉണങ്ങിയdry
378വിസ്മയംwonder
379ചിരിക്കുകlaugh
380ആയിരംthousand
381മുന്പ്ago
382ത്ത്ran
383പരിശോധനcheck
384കളിgame
385ആകൃതിshape
386ആക്കുമോequate
387ചൂടുള്ളhot
388നഷ്ടപ്പെടുകmiss
389കൊണ്ടുവന്നുbrought
390ചൂട്heat
391മഞ്ഞ്snow
392ക്ഷീണംtire
393കൊണ്ടുവരികbring
394അതെyes
395ദൂരെയുള്ളdistant
396നിറയ്ക്കുകfill
397കിഴക്ക്east
398ചായംpaint
399ഭാഷlanguage
400കൂട്ടത്തില്among
401ഘടകംunit
402ശക്തിpower
403പട്ടണംtown
404പിഴfine
405ചിലcertain
406ഈച്ചfly
407വീഴ്ചfall
408ഈയംlead
409നിലവിളിcry
410ഇരുണ്ടdark
411യന്ത്രംmachine
412കുറിപ്പ്note
413കാക്കുകwait
414പദ്ധതിplan
415ചിത്രംfigure
416നക്ഷത്രstar
417പെട്ടിbox
418നാമംnoun
419മണ്ഡലംfield
420ബാക്കിrest
421ശരിയായcorrect
422കഴിവുള്ളable
423റാത്തല്pound
424പൂർത്തിയായിdone
425സൗന്ദര്യംbeauty
426ഡ്രൈവ്drive
427നിന്നുstood
428അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്contain
429ഫ്രണ്ട്front
430പഠിപ്പിക്കുകteach
431ആഴ്ചweek
432ഫൈനലിൽfinal
433കൊടുത്തുgave
434പച്ചയായgreen
435oh
436പെട്ടെന്നുള്ളquick
437വികസിപ്പിക്കുകdevelop
438സമുദ്രംocean
439ഊഷ്മളwarm
440സ്വതന്ത്രfree
441മിനിറ്റ്minute
442ശക്തമായstrong
443പ്രത്യേകspecial
444മനസ്സ്mind
445പിന്നാലെbehind
446തെളിഞ്ഞclear
447വാല്tail
448ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകproduce
449വസ്തുതfact
450ഇടംspace
451കേട്ടുheard
452മികച്ചbest
453മണിക്കൂര്hour
454മെച്ചപ്പെട്ടbetter
455സത്യംtrue
456കാലത്ത്during
457നൂറ്hundred
458അഞ്ച്five
459സ്മരിക്കുകremember
460ചുവട്step
461നേരത്തെയുള്ളearly
462പിടിക്കുകhold
463പടിഞ്ഞാറ്west
464നിലത്തുground
465പലിശinterest
466എത്താൻreach
467ഉപവാസംfast
468ക്രിയverb
469പാടുകsing
470കേൾക്കാൻlisten
471ആറ്six
472പട്ടികtable
473യാത്രാtravel
474കുറവ്less
475രാവിലെmorning
476പത്ത്ten
477ലഘുവായsimple
478നിരവധിseveral
479സരംvowel
480നേരെtoward
481യുദ്ധംwar
482കിടന്നുlay
483എതിരായിagainst
484മാതൃകpattern
485സ്ലോslow
486കേന്ദ്രംcenter
487സ്നേഹംlove
488വ്യക്തിperson
489പണംmoney
490സേവിക്കുകserve
491ദൃശ്യമാകുംappear
492റോഡ്road
493ഭൂപടംmap
494മഴrain
495ചട്ടംrule
496ഭരിക്കുകgovern
497വലിക്കുകpull
498തണുത്തcold
499അറിയിപ്പ്notice
500ശബ്ദംvoice
501ഊര്ജംenergy
502നായാട്ട്hunt
503സംഭാവമായprobable
504കിടക്കbed
505സഹോദരൻbrother
506മുട്ടegg
507കുതിരസവാരിride
508കോശംcell
509വിശ്വസിക്കുകയുംbelieve
510ഒരുപക്ഷേperhaps
511തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്pick
512പെട്ടെന്നുള്ളsudden
513എണ്ണംcount
514സമചതുരംsquare
515കാരണംreason
516ദൈർഘ്യംlength
517പ്രതിനിധാനംrepresent
518കലart
519വിഷയംsubject
520പ്രദേശംregion
521വലുപ്പംsize
522വ്യത്യാസപ്പെടാംvary
523settlesettle
524സംസാരിക്കുകspeak
525ഭാരംweight
526പൊതുവായgeneral
527മഞ്ഞ്ice
528കാര്യംmatter
529വലയംcircle
530ഇണpair
531ഉൾപ്പെടുന്നുinclude
532വീതിക്കുകdivide
533അക്ഷരങ്ങൾsyllable
534തോന്നിfelt
535Grandgrand
536പന്ത്ball
537ഇതുവരെyet
538തിരമാലwave
539ഡ്രോപ്പ്drop
540ഹൃദയംheart
541ആകുന്നുam
542സമ്മാനംpresent
543ഭാരമുള്ളheavy
544നൃത്തംdance
545എഞ്ചിൻengine
546സ്ഥാനംposition
547ഭുജംarm
548വീതിയുള്ളwide
549കപ്പല്യാതചെയ്യുകsail
550വസ്തുmaterial
551അംശംfraction
552കാട്forest
553ഇരുന്നുsit
554ഓട്ടംrace
555ജാലകംwindow
556സ്റ്റോർstore
557വേനല്ക്കാലംsummer
558തീവണ്ടിtrain
559ഉറക്കംsleep
560തെളിയിക്കുകprove
561ഏകlone
562കാല്leg
563വ്യായാമംexercise
564ചുവര്wall
565പിടിക്കുകcatch
566മൌണ്ട്mount
567അഭിലാഷംwish
568ആകാശംsky
569പലകboard
570സന്തോഷംjoy
571ശീതകാലംwinter
572sat
573എഴുതിയwritten
574കാട്ടുപന്നിwild
575ഉപകരണംinstrument
576ആചരിച്ചുkept
577ഗ്ലാസ്glass
578പുല്ല്grass
579പശുcow
580ജോലിjob
581അറ്റംedge
582അടയാളംsign
583സന്ദര്ശനംvisit
584കഴിഞ്ഞpast
585മൃദുവായsoft
586തമാശfun
587തിളങ്ങുന്നbright
588വാതകംgas
589കാലാവസ്ഥweather
590മാസംmonth
591ദശലക്ഷംmillion
592കരടിbear
593തീര്ക്കുകfinish
594സന്തുഷ്ടമായhappy
595പ്രത്യാശhope
596പൂവ്flower
597ധരിപ്പിക്കുംclothe
598അസാധാരണമായstrange
599മാറിപ്പോയല്ലോgone
600വ്യാപാരംtrade
601മാധുരമായmelody
602ട്രിപ്പ്trip
603ഓഫീസ്office
604ലഭിക്കുംreceive
605നിരrow
606വായmouth
607സൂക്ഷ്മമായexact
608ചിഹ്നംsymbol
609മരിക്കുകdie
610കുറഞ്ഞത്least
611കഷ്ടതtrouble
612അലറുകshout
613ഒഴികെexcept
614എഴുതിwrote
615വിത്ത്seed
616ഛായtone
617ചേരാൻjoin
618suggestsuggest
619വെടിപ്പുള്ളclean
620ബ്രേക്ക്break
621യുവതിയുടെlady
622ഗജംyard
623വർധനrise
624ചീത്തbad
625അടിക്കുകblow
626എണ്ണoil
627രക്തംblood
628ടച്ച്touch
629വളർന്നുgrew
630ശതമാനംcent
631കൂട്ടിക്കലര്ത്തുകmix
632ടീംteam
633കന്വിwire
634വിലcost
635നഷ്ടപ്പെട്ടlost
636തവിട്ട്brown
637ധരിക്കാൻwear
638തോട്ടംgarden
639ചിഹ്നംequal
640അയച്ചുsent
641തിരഞ്ഞെടുക്കുകchoose
642അസ്വസ്ഥനായിരുന്നുfell
643യോജമാക്കുകfit
644ഒഴുക്ക്flow
645മേളfair
646ബാങ്ക്bank
647ശേഖരിക്കുകcollect
648അല്ലാതെsave
649നിയന്ത്രണംcontrol
650ദശാംശdecimal
651ചെവിear
652മറ്റാരെങ്കിലുംelse
653തികച്ചുംquite
654തകർത്തുകളഞ്ഞുbroke
655കേസ്case
656മദ്ധ്യmiddle
657കൊല്ലുകkill
658മകൻson
659തടാകംlake
660നിമിഷംmoment
661സ്കെയിൽscale
662ഉച്ചത്തിലുള്ളloud
663അരുവിspring
664നിരീക്ഷിക്കുകobserve
665കുട്ടിchild
666ഋജുവായത്straight
667വഞ്ജനാക്ഷരംconsonant
668ജാതിnation
669നിഘണ്ടുdictionary
670പാൽmilk
671വേഗംspeed
672രീതിmethod
673ശരീരാവയവംorgan
674കൂലിpay
675പ്രായംage
676വിഭാഗംsection
677ഉടുക്കുകdress
678മേഘംcloud
679സർപ്രൈസ്surprise
680മിണ്ടാതിരിപ്പാൻquiet
681കല്ല്stone
682തീരെച്ചെറിയtiny
683കയറുകclimb
684അടിപൊളിcool
685ഡിസൈന്design
686പാവപ്പെട്ടpoor
687ചീട്ടുlot
688പരീക്ഷണംexperiment
689അടിത്തട്ട്bottom
690കീkey
691ഇരുമ്പ്iron
692ഒറ്റsingle
693വടിstick
694പരന്നflat
695ഇരുപത്twenty
696തൊലിskin
697പുഞ്ചിരിsmile
698ക്രീസിൽcrease
699തുളhole
700കുതിക്കുകjump
701ശിശുbaby
702എട്ട്eight
703ഗ്രാമംvillage
704സംഗമംmeet
705വേര്root
706വാങ്ങുകbuy
707ഉളവാക്കുവാൻraise
708പരിഹരിക്കാൻsolve
709ലോഹംmetal
710എന്ന്whether
711തള്ളുകpush
712ഏഴ്seven
713ഖണ്ഡികparagraph
714മൂന്നാമത്തെthird
715എന്നുshall
716heldheld
717തലമുടിhair
718വിവരിക്കുകdescribe
719പാചകക്കാരന്cook
720തറfloor
721ഒന്നുകിൽeither
722ഫലംresult
723കത്തിക്കുകburn
724കുന്ന്hill
725സുരക്ഷിതമായsafe
726പൂച്ചcat
727നൂറ്റാണ്ട്century
728പരിഗണിക്കുകconsider
729ടൈപ്പ് ചെയ്യുകtype
730നിയമംlaw
731ബിറ്റ്bit
732തീരംcoast
733പകര്പ്പ്copy
734ശൈലിphrase
735നിശ്ശബ്ദമായsilent
736പൊക്കമുള്ളtall
737മണല്sand
738മണ്ണ്soil
739ഉരുളുകroll
740താപനിലtemperature
741വിരല്finger
742വ്യവസായംindustry
743വിലvalue
744യുദ്ധംfight
745നുണlie
746അടിbeat
747ഉണര്ത്തുകexcite
748പ്രകൃതിnatural
749കാഴ്ചview
750അർഥത്തിൽsense
751തലസ്ഥാനംcapital
752മനസ്സില്ലwon’t
753കസേരchair
754അപായംdanger
755പഴംfruit
756സമ്പന്നമായrich
757കട്ടിയുള്ളthick
758സൈനികന്റെsoldier
759പ്രക്രിയprocess
760ഓപ്പറേറ്റ്operate
761പരിശീലനംpractice
762പ്രത്യേകseparate
763പ്രയാസമാണ്difficult
764ഡോക്ടര്doctor
765ദയവായിplease
766സംരക്ഷിക്കുകprotect
767ഉച്ചയ്ക്ക്noon
768വിളവ്crop
769ആധുനികമായmodern
770മൂലകംelement
771തല്ലുകhit
772വിദ്യാർത്ഥിstudent
773മൂലcorner
774കക്ഷിparty
775വിതരണംsupply
776ആരുടെwhose
777കണ്ടുപിടിക്കുകlocate
778വളയംring
779പ്രതീകംcharacter
780പുഴുinsect
781പിടിച്ചുcaught
782കാലഘട്ടംperiod
783സൂചിപ്പിക്കുകindicate
784റേഡിയോradio
785സ്പോക്spoke
786പരമാണുatom
787മാനുഷികമായhuman
788ചരിത്രംhistory
789ഫലംeffect
790വൈദ്യുതelectric
791പ്രതീക്ഷexpect
792അസ്ഥിbone
793റെയിൽrail
794സങ്കൽപ്പിക്കാൻimagine
795നൽകുന്നതിന്provide
796സമ്മതിക്കുകagree
797ഇങ്ങനെthus
798ശാന്തനുംgentle
799സ്ത്രീwoman
800നായകൻcaptain
801ഊഹിക്കുകguess
802ആവശ്യമായnecessary
803കൂര്ത്തsharp
804ചിറക്wing
805സൃഷ്ടിക്കുകcreate
806കൂട്ടുകാരനെneighbor
807കഴുകുകwash
808ബാറ്റ്bat
809അധികമായിrather
810കൂട്ടംcrowd
811ചോളംcorn
812താരതമ്യംcompare
813കവിതpoem
814സ്ട്രിംഗ്string
815മണിbell
816ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുdepend
817മാംസംmeat
818തടവുകrub
819കുഴല്tube
820പേരുകേട്ടfamous
921ഡോളറിന്dollar
822സ്ട്രീംstream
823ഭയംfear
284കാഴ്ചsight
825കനംകുറഞ്ഞthin
826തികോണംtriangle
827ഗ്രഹംplanet
828ധൃതികൂട്ടുകhurry
829നേതാവ്chief
830കോളനിcolony
831ഘടികാരംclock
832എന്റെmine
833ടൈtie
834നൽകുകenter
835പ്രധാനmajor
836പുതിയfresh
837തിരയൽsearch
838അയയ്ക്കുകsend
839മഞ്ഞyellow
840നോക്ക്gun
841അനുവദിക്കുകallow
842അച്ചടിക്കുകprint
843മരിച്ചdead
844പുള്ളിspot
845മരുഭൂമിയിൽdesert
846വസ്തംsuit
847നിലവിലെcurrent
848ലിഫ്റ്റ്lift
840പനിനീര്പ്പൂവ്rose
850എത്തുംarrive
851യജമാനന്master
852പാതtrack
853പാരന്റ്parent
854തീരംshore
855ഡിവിഷൻdivision
856ഷീറ്റ്sheet
857സമ്പത്തുsubstance
858അനുഗ്രഹംfavor
859കണക്ട്connect
860സ്ഥാനംpost
861ചെലവഴിക്കുകയുംspend
862ശബ്ദവലയംchord
863കൊഴുപ്പ്fat
864സന്തോഷിച്ചുglad
865യഥാർത്ഥoriginal
866പങ്കിടുകshare
867സ്റ്റേഷൻstation
868അച്ഛന്dad
869റൊട്ടിbread
870ചാർജ്ജ്charge
871ശരിയായproper
872ബാർbar
873വാഗ്ദാനംoffer
874സെഗ്മെന്റ്segment
875അടിമslave
876ഡക്ക്duck
877തൽക്ഷണinstant
878വിപണിmarket
879ബിരുദംdegree
880ജനപ്രിയമാക്കുന്നതിന്populate
881കൊഴിchick
882പ്രിയdear
883ശത്രുenemy
884മറുപടിreply
885പാനീയംdrink
886സംഭവിക്കുകoccur
887പിന്തുണsupport
888മൊഴിspeech
889പ്രകൃതിnature
890പരിധിrange
891ആവിsteam
892ചലനംmotion
893പാതpath
894ദ്രാവകliquid
895രേഖlog
896ഉദ്ദേശിച്ചത്meant
897ഘടകഗ്രൂപ്പുകൾquotient
898പല്ലുകൾteeth
899ഷെൽshell
900കഴുത്ത്neck
901ഓക്സിജൻoxygen
902പഞ്ചസാരsugar
903മരണംdeath
904പ്രെറ്റിpretty
905നൈപുണ്യskill
906സ്ത്രീകൾwomen
907കാലംseason
908പരിഹാരംsolution
909കാന്തംmagnet
910വെള്ളിsilver
911നന്ദിപറയുകthank
912ശാഖbranch
913മത്സരംmatch
914പ്രത്യയംsuffix
915വിശേഷാല്especially
916അത്തിപ്പഴംfig
917ഭയപ്പെട്ടുafraid
918വലിയhuge
919സഹോദരിsister
920ഉരുക്ക്steel
921ചർച്ചdiscuss
922മുന്നോട്ട്forward
923സമാനമായsimilar
924വഴികാട്ടിguide
925പരിചയംexperience
926സ്കോർscore
927ആപ്പിൾapple
928വാങ്ങിയbought
929എൽഇഡിled
930പിച്ച്pitch
931അങ്കിcoat
932പിണ്ഡംmass
933കാർഡ്card
934കൂട്ടംband
935കയര്rope
936അടിവസ്തംslip
937വിജയംwin
938സ്വപ്നംdream
939വൈകുന്നേരംevening
940അവസ്ഥcondition
941തീറ്റfeed
942ഉപകരണംtool
943മൊത്തംtotal
944അടിസ്ഥാനപരമായbasic
945മണംsmell
946താഴ്വരvalley
947അരുതുnor
948ഇരട്ടdouble
949ഇരിപ്പിടംseat
950തുടരുകcontinue
951ബ്ലോക്ക്block
952ചാർട്ട്chart
953തൊപ്പിhat
954വിറ്റുsell
955വിജയംsuccess
956സംഘംcompany
957കുറയ്ക്കുകsubtract
958സംഭവംevent
959പ്രത്യേകparticular
960കരാര്deal
961നീന്തുകswim
962കാലാവധിterm
963സമ്മുഖopposite
964ഭാര്യwife
965ചെരുപ്പ്shoe
966തോളിൽshoulder
967വിരിക്കുകspread
968കമീകരിക്കുകarrange
969പാളയംcamp
970കെട്ടിയുണ്ടാക്കുകയുമാണ്invent
971പരുത്തിcotton
972ജനിച്ചborn
973തീരുമാനിക്കുകdetermine
974നല്ലൊരുquart
975ഒന്പത്nine
976വണ്ടിtruck
977ശബ്ദംnoise
978നിലlevel
979അവസരംchance
980ശേഖരിച്ചുgather
981കടshop
982പരത്തുകstretch
983എറിയുകthrow
984തിളക്കംshine
985യോഗ്യതproperty
986കോളംcolumn
987തന്മാത്രmolecule
988തെരഞ്ഞെടുക്കുകselect
989തെറ്റായwrong
990ചാരgray
991ആവര്ത്തിക്കുകrepeat
992ആവശ്യമായrequire
993വിശാലമായbroad
994ഒരുക്കുംprepare
995ഉപ്പ്salt
996മൂക്ക്nose
997പദത്തിന്റെplural
998കോപംanger
999അവകാശംclaim
1000ഭൂഖണ്ഡംcontinent

Another famous language

EnglishSpanishFrenchHindi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap